Impormasyon sa Visa

Kailangan ko ba ng visa upang pumasok sa Ireland?

Home / Buhay ng Mag-aaral / Impormasyon sa Visa

Non-EU Students

Ang mga buong regulasyon para sa mga mag-aaral na Non Eu na nagnanais na mag-aral ng Ingles sa Ireland ay matatagpuan dito.
Kung hindi ka sigurado kung kailangan mo ng visa, mangyaring gamitin ang pindutan sa kanang bahagi ng pahinang ito.
Kung kailangan mo ng visa pagkatapos ay maaari kang pumunta sa sumusunod na website na matatagpuan dito to find out about the various Visa types and who is entitled to apply.